OBCHODNÉ PODMIENKY  internetového obchodu VONAVALEKARNICKA.SK

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) internetového obchodu

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
>   Nákup v internetovom obchode  môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito VOP.
>    Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
>   Predávajúci: TRADE HOLDING, s.r.o., so sídlom Bajkalská 29/ E, 821 01 Bratislava, IČO: 35 821 604, firma nie je platcom DPH.Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25051/B.
>    Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
>    Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu
>    Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú konečné a uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU
>    Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu
>    Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na stránkach internetového obchodu (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese  ).
>    Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o prijatí objednávky do systému predávajúceho. Automaticky odoslané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (objednávka xxxxxx zaevidovaná), ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Predávajúci môže kupujúceho kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií. Predávajúci akceptáciu objednávky zašle na mailovú adresu kupujúceho (potvrdenie objednávky).
>   Potvrdením objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok a cien prepravy.
>    Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
>    Každá objednávka musí obsahovať:
>    Meno kupujúceho
>    Poštovú adresu pre doručenie tovaru
>    Telefonické číslo a email
>    Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
>    Počet kusov z každej položky tovaru
>    Dátum vystavenia objednávky
>    Spôsob úhrady za tovar
>    Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
>    Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
>    IČO a DIČ spoločnosti
>    Kontaktnú osobu a telefón
>    Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)
>    Kupujúci môže stornovať objednávku bez udania dôvodu do doby, kým predávajúci tovar odovzdá dopravcovi na prepravu (do doby expedície), písomne formou mailovej správy. Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a identifikáciu objednaného tovaru. V takomto prípade neúčtujeme žiadne poplatky súvisiace so stornom objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 30 dní od doručenia odstúpenia od objednávky a oznámenia čísla účtu, na ktorý má predávajúci vrátiť kúpnu cenu tovaru, resp. od oznámenia spôsobu vrátenia kúpnej ceny kupujúcim.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY
Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:
>    bankovým prevodom
>    poštovým peňažným poukazom typu U
>    kuriérnou dobierkou
>    Pri platbe pred prevzatím tovaru vykonávajte úhradu až po tom, ako Vám príde e-mailom potvrdenie objednávky.
Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
>    V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
>    Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode
>    Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
>    Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase prijatia objednávky tovaru od kupujúceho.

4. DODACIE PODMIENKY
>    Tovar skladom bude odoslaný kupujúcemu do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky a doručený spôsobom zvoleným v objednávke. Pri platbe pred prevzatím tovaru (predom, proforma) do 2 dní od prijatia platby na účet predávajúceho.
>    Spôsoby dopravy:
>    osobný odber, na našej adrese (uvedená v sekcii Kontakty na www.vonavalekarnicka.sk)
>    doprava kuriér, doručenie na zadanú dodaciu adresu do 48 hodín od vyexpedovania tovaru zo skladu, doručovanie v pracovných dňoch (8:00 – 16:00 hod), tovar bude doručený pred bránu /vchod/ obytného domu
>    Ak by sa dodacia lehota predĺžila, bude o tom kupujúci včas informovaný e-mailom alebo telefonicky. Ak si kupujúci objedná viac druhov alebo väčšie množstvo tovarov, budú mu doručené v jednej zásielke pričom ich dodacia lehota bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou lehotou.
>   Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
>    Predávajúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť, v prípade vypredania zásob, že tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa výrobku, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. V prípade, že takáto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom, za účelom oznámenia tejto skutočnosti resp. dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 14 dní od písomného zrušenia objednávky kupujúcim.
>    Za doručenie objednaného tovaru v rámci Slovenskej republiky predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:
>    4,00 €, pokiaľ hodnota nákupu nepresahuje 99,99 €
>    0,00 €, pokiaľ hodnota nákupu presiahne 100,00 €
>    2,00 € dobierka
>    Doručenie tovaru mimo SR je spoplatňované individuálne podľa miesta doručenia, cenu prepravy Vám oznámime po objednávke /do poznámky v košíku potrebné uviesť adresu dodania a krajinu/.

5. VRÁTENIE TOVARU
>    Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
>    Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
>    Tovar vracajte neotvorený, nepoškodený, nepoužívaný, podľa možnosti v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom, návodom, záručným listom.Akýmkoľvek spôsobom otvorený tovar nebude predávajúcim žiadnym spôsobom akceptovaný.
>    Vrátenie musí taktiež obsahovať v písomnej forme identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, špecifikáciu vracaného tovaru a kópiu nákupného dokladu.
>    Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme.
>    V súlade so Zákonom 102/2014 Z.z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
>    Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu vzájomné prijaté plnenia. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
>    a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
>    b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s poštovným.
>    Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
>    V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
>    Prepravné náklady na vrátenie tovaru hradí kupujúci.
>    Najneskôr do 30 dní bude kúpna cena za vrátený tovar alebo jej časť vrátená kupujúcemu, na jeho bankový účet alebo adresu, ktorú je povinný kupujúci oznámiť predávajúcemu pri odstúpení od zmluvy alebo bezprostredne po odstúpení tak, aby sa predávajúci nedostal do omeškania.

6. REKLAMÁCIE
>    Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
>    Reklamovaný tovar musí byť v NEPOŠKODENOM STAVE, kompletný, s príslušenstvom, v originálnom obale, zabalený tak, aby bol spôsobilý na prepravu krehkého tovaru. Zásielky na dobierku nepreberáme.
>    Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri doručení zásielky za prítomnosti dopravcu a má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný.
>    Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení – najneskôr však do 3 dní od prevzatia zásielky. Neskoršie reklamácie tohto druhu je možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia od dopravcu.
>    Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol kupujúci po skončení opravy vec prevziať, sa nepočíta do záručnej doby.
>    Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka)
>    Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má právo na primeranú zľavu z ceny.
>    O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný e-mailom, resp. SMS správou bezprostredne po ukončení reklamačného konania.
>    Reklamácie sú vybavované v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z.., zák. č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v platnom znení.

7. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI
>   Táto stránka bola zostavená za účelom poskytnutia informácií a vdelania v oblasti témy, ktorú pokrýva. Autor nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepochopenie alebo nesprávne použitie poskytnutých informácií. Jej cieľom nie je diagnostikovať, predpisovať liečbu alebo liečiť akékoľvek ochorenie, chorobu alebo poranenie tela. Autor nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu, poškodenie alebo zranenie, buď spôsobené alebo údajne spôsobené, voči akejkoľvek osobe alebo právnickej osobe, na základe informácií obsiahnutých na tejto stránke. Informácie tu odprezentované v žiadnom prípade nenahrádzajú konzultáciu s lekárom. Osoba trpiaca na akékoľvek ochorenie, chorobu alebo poranenie by mala konzultovať kvalifikovaného poskytovateľa zdravotných služieb.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
>    Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho a to na identifikáciu kupujúceho, k realizácií a zúčtovaní platby za nakúpený tovar, na správne doručenie tovaru a komunikáciu s kupujúcim. Všetky údaje môže aktualizovať kupujúci po prihlásení sa na svoj účet na stránke www.vonavalekarnicka.sk.
>    V prípade fyzickej osoby je to meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, PSČ, kontaktné telefónne čísla a mailové adresy. Ak je to podnikateľ resp. právnická osoba tak naviac názov firmy/obchodné meno/, IČO, DIČ, IČ DPH a fakturačnú adresu firmy /ulica, číslo, mesto, PSČ/.
>    Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom, s výnimkou organizácií a subjektov, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre vybavenie objednávky. Sú to najmä prepravné spoločnosti (meno, adresa, telefonický kontakt), pričom sa údaje poskytujú vždy jednorázovo pre vybavenie konkrétnej objednávky.
>    Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
>    a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok
>    b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
>    c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
>    d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
>    e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,

V Bratislave, 1.januára 2017